ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮಚೈತನ್ಯ ಮಹಾರಾಜ ಗೋಂದಾವಲೇಕರರ ಪ್ರವಚನಗಳು

    ಈ ಪುಟಕ್ಕೆ ಮಿತ-ಸಂಪರ್ಕbit.ly/sbcpKannada

ಇವತ್ತು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಚನವನ್ನು ಕೇಳಿ
ಇತರ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ Englishગુજરાતી, मराठीతెలుగు

ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮಚೈತನ್ಯ ಮಹಾರಾಜ ಗೋಂದಾವಲೇಕರ ಪ್ರವಚನಗಳು

ಇದೇ ಗುರುಗಳ ಅಂಬೋಣ
(ಶ್ರೀ ಮಹಾರಾಜರ ಉಪದೇಶ ತ್ರಯೋದಶಗಳು)

ಶ್ರೀ ರಾಮನವಮಿಯ ಪ್ರವಚನ - , ,

ಶ್ರೀ ದಾಸನವಮೀ ಪ್ರವಚನ

ಶ್ರೀ ಗುರುಪೌರ್ಣಿಮೆಯ ಪ್ರವಚನ - , ೨ (, , )

ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಗೋಂದಾವಲೆ


ಜನವರಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ಮಾರ್ಚ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇ ಜೂನ್ ಜುಲೈ ಆಗಸ್ಟ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನವೆಂಬರ್ ಡಿಸೆಂಬರ್
ಜನವರಿ-1
ಫೆಬ್ರವರಿ-1
ಮಾರ್ಚ್-1
ಏಪ್ರಿಲ್-1
ಮೇ-1
ಜೂನ್-1
ಜುಲೈ-1
ಆಗಸ್ಟ್-1
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-1
ಅಕ್ಟೋಬರ್-1
ನವೆಂಬರ್-1
ಡಿಸೆಂಬರ್-1
1
ಜನವರಿ-2
ಫೆಬ್ರವರಿ-2
ಮಾರ್ಚ್-2
ಏಪ್ರಿಲ್-2
ಮೇ-2
ಜೂನ್-2
ಜುಲೈ-2
ಆಗಸ್ಟ್-2
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-2
ಅಕ್ಟೋಬರ್-2
ನವೆಂಬರ್-2
ಡಿಸೆಂಬರ್-2
2
ಜನವರಿ-3
ಫೆಬ್ರವರಿ-3
ಮಾರ್ಚ್-3
ಏಪ್ರಿಲ್-3
ಮೇ-3
ಜೂನ್-3
ಜುಲೈ-3
ಆಗಸ್ಟ್-3
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-3
ಅಕ್ಟೋಬರ್-3
ನವೆಂಬರ್-3
ಡಿಸೆಂಬರ್-3
3
ಜನವರಿ-4
ಫೆಬ್ರವರಿ-4
ಮಾರ್ಚ್-4
ಏಪ್ರಿಲ್-4
ಮೇ-4
ಜೂನ್-4
ಜುಲೈ-4
ಆಗಸ್ಟ್-4
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-4
ಅಕ್ಟೋಬರ್-4
ನವೆಂಬರ್-4
ಡಿಸೆಂಬರ್-4
4
ಜನವರಿ-5
ಫೆಬ್ರವರಿ-5
ಮಾರ್ಚ್-5
ಏಪ್ರಿಲ್-5
ಮೇ-5
ಜೂನ್-5
ಜುಲೈ-5
ಆಗಸ್ಟ್-5
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-5
ಅಕ್ಟೋಬರ್-5
ನವೆಂಬರ್-5
ಡಿಸೆಂಬರ್-5
5
ಜನವರಿ-6
ಫೆಬ್ರವರಿ-6
ಮಾರ್ಚ್-6
ಏಪ್ರಿಲ್-6
ಮೇ-6
ಜೂನ್-6
ಜುಲೈ-6
ಆಗಸ್ಟ್-6
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-6
ಅಕ್ಟೋಬರ್-6
ನವೆಂಬರ್-6
ಡಿಸೆಂಬರ್-6
6
ಜನವರಿ-7
ಫೆಬ್ರವರಿ-7
ಮಾರ್ಚ್-7
ಏಪ್ರಿಲ್-7
ಮೇ-7
ಜೂನ್-7
ಜುಲೈ-7
ಆಗಸ್ಟ್-7
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-7
ಅಕ್ಟೋಬರ್-7
ನವೆಂಬರ್-7
ಡಿಸೆಂಬರ್-7
7
ಜನವರಿ-8
ಫೆಬ್ರವರಿ-8
ಮಾರ್ಚ್-8
ಏಪ್ರಿಲ್-8
ಮೇ-8
ಜೂನ್-8
ಜುಲೈ-8
ಆಗಸ್ಟ್-8
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-8
ಅಕ್ಟೋಬರ್-8
ನವೆಂಬರ್-8
ಡಿಸೆಂಬರ್-8
8
ಜನವರಿ-9
ಫೆಬ್ರವರಿ-9
ಮಾರ್ಚ್-9
ಏಪ್ರಿಲ್-9
ಮೇ-9
ಜೂನ್-9
ಜುಲೈ-9
ಆಗಸ್ಟ್-9
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-9
ಅಕ್ಟೋಬರ್-9
ನವೆಂಬರ್-9
ಡಿಸೆಂಬರ್-9
9
೧೦ ಜನವರಿ-10
ಫೆಬ್ರವರಿ-10
ಮಾರ್ಚ್-10
ಏಪ್ರಿಲ್-10
ಮೇ-10
ಜೂನ್-10
ಜುಲೈ-10
ಆಗಸ್ಟ್-10
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-10
ಅಕ್ಟೋಬರ್-10
ನವೆಂಬರ್-10
ಡಿಸೆಂಬರ್-10
10
೧೧ ಜನವರಿ-11
ಫೆಬ್ರವರಿ-11
ಮಾರ್ಚ್-11
ಏಪ್ರಿಲ್-11
ಮೇ-11
ಜೂನ್-11
ಜುಲೈ-11
ಆಗಸ್ಟ್-11
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-11
ಅಕ್ಟೋಬರ್-11
ನವೆಂಬರ್-11
ಡಿಸೆಂಬರ್-11
11
೧೨ ಜನವರಿ-12
ಫೆಬ್ರವರಿ-12
ಮಾರ್ಚ್-12
ಏಪ್ರಿಲ್-12
ಮೇ-12
ಜೂನ್-12
ಜುಲೈ-12
ಆಗಸ್ಟ್-12
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-12
ಅಕ್ಟೋಬರ್-12
ನವೆಂಬರ್-12
ಡಿಸೆಂಬರ್-12
12
೧೩ ಜನವರಿ-13
ಫೆಬ್ರವರಿ-13
ಮಾರ್ಚ್-13
ಏಪ್ರಿಲ್-13
ಮೇ-13
ಜೂನ್-13
ಜುಲೈ-13
ಆಗಸ್ಟ್-13
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-13
ಅಕ್ಟೋಬರ್-13
ನವೆಂಬರ್-13
ಡಿಸೆಂಬರ್-13
13
೧೪ ಜನವರಿ-14
ಫೆಬ್ರವರಿ-14
ಮಾರ್ಚ್-14
ಏಪ್ರಿಲ್-14
ಮೇ-14
ಜೂನ್-14
ಜುಲೈ-14
ಆಗಸ್ಟ್-14
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-14
ಅಕ್ಟೋಬರ್-14
ನವೆಂಬರ್-14
ಡಿಸೆಂಬರ್-14
14
೧೫ ಜನವರಿ-15
ಫೆಬ್ರವರಿ-15
ಮಾರ್ಚ್-15
ಏಪ್ರಿಲ್-15
ಮೇ-15
ಜೂನ್-15
ಜುಲೈ-15
ಆಗಸ್ಟ್-15
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-15
ಅಕ್ಟೋಬರ್-15
ನವೆಂಬರ್-15
ಡಿಸೆಂಬರ್-15
15
೧೬ ಜನವರಿ-16
ಫೆಬ್ರವರಿ-16
ಮಾರ್ಚ್-16
ಏಪ್ರಿಲ್-16
ಮೇ-16
ಜೂನ್-16
ಜುಲೈ-16
ಆಗಸ್ಟ್-16
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-16
ಅಕ್ಟೋಬರ್-16
ನವೆಂಬರ್-16
ಡಿಸೆಂಬರ್-16
16
೧೭ ಜನವರಿ-17
ಫೆಬ್ರವರಿ-17
ಮಾರ್ಚ್-17
ಏಪ್ರಿಲ್-17
ಮೇ-17
ಜೂನ್-17
ಜುಲೈ-17
ಆಗಸ್ಟ್-17
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-17
ಅಕ್ಟೋಬರ್-17
ನವೆಂಬರ್-17
ಡಿಸೆಂಬರ್-17
17
೧೮ ಜನವರಿ-18
ಫೆಬ್ರವರಿ-18
ಮಾರ್ಚ್-18
ಏಪ್ರಿಲ್-18
ಮೇ-18
ಜೂನ್-18
ಜುಲೈ-18
ಆಗಸ್ಟ್-18
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-18
ಅಕ್ಟೋಬರ್-18
ನವೆಂಬರ್-18
ಡಿಸೆಂಬರ್-18
18
೧೯ ಜನವರಿ-19
ಫೆಬ್ರವರಿ-19
ಮಾರ್ಚ್-19
ಏಪ್ರಿಲ್-19
ಮೇ-19
ಜೂನ್-19
ಜುಲೈ-19
ಆಗಸ್ಟ್-19
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-19
ಅಕ್ಟೋಬರ್-19
ನವೆಂಬರ್-19
ಡಿಸೆಂಬರ್-19
19
೨೦ ಜನವರಿ-20
ಫೆಬ್ರವರಿ-20
ಮಾರ್ಚ್-20
ಏಪ್ರಿಲ್-20
ಮೇ-20
ಜೂನ್-20
ಜುಲೈ-20
ಆಗಸ್ಟ್-20
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-20
ಅಕ್ಟೋಬರ್-20
ನವೆಂಬರ್-20
ಡಿಸೆಂಬರ್-20
20
೨೧ ಜನವರಿ-21
ಫೆಬ್ರವರಿ-21
ಮಾರ್ಚ್-21
ಏಪ್ರಿಲ್-21
ಮೇ-21
ಜೂನ್-21
ಜುಲೈ-21
ಆಗಸ್ಟ್-21
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-21
ಅಕ್ಟೋಬರ್-21
ನವೆಂಬರ್-21
ಡಿಸೆಂಬರ್-21
21
೨೨ ಜನವರಿ-22
ಫೆಬ್ರವರಿ-22
ಮಾರ್ಚ್-22
ಏಪ್ರಿಲ್-22
ಮೇ-22
ಜೂನ್-22
ಜುಲೈ-22
ಆಗಸ್ಟ್-22
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-22
ಅಕ್ಟೋಬರ್-22
ನವೆಂಬರ್-22
ಡಿಸೆಂಬರ್-22
22
೨೩ ಜನವರಿ-23
ಫೆಬ್ರವರಿ-23
ಮಾರ್ಚ್-23
ಏಪ್ರಿಲ್-23
ಮೇ-23
ಜೂನ್-23
ಜುಲೈ-23
ಆಗಸ್ಟ್-23
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-23
ಅಕ್ಟೋಬರ್-23
ನವೆಂಬರ್-23
ಡಿಸೆಂಬರ್-23
23
೨೪ ಜನವರಿ-24
ಫೆಬ್ರವರಿ-24
ಮಾರ್ಚ್-24
ಏಪ್ರಿಲ್-24
ಮೇ-24
ಜೂನ್-24
ಜುಲೈ-24
ಆಗಸ್ಟ್-24
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-24
ಅಕ್ಟೋಬರ್-24
ನವೆಂಬರ್-24
ಡಿಸೆಂಬರ್-24
24
೨೫ ಜನವರಿ-25
ಫೆಬ್ರವರಿ-25
ಮಾರ್ಚ್-25
ಏಪ್ರಿಲ್-25
ಮೇ-25
ಜೂನ್-25
ಜುಲೈ-25
ಆಗಸ್ಟ್-25
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-25
ಅಕ್ಟೋಬರ್-25
ನವೆಂಬರ್-25
ಡಿಸೆಂಬರ್-25
25
೨೬ ಜನವರಿ-26
ಫೆಬ್ರವರಿ-26
ಮಾರ್ಚ್-26
ಏಪ್ರಿಲ್-26
ಮೇ-26
ಜೂನ್-26
ಜುಲೈ-26
ಆಗಸ್ಟ್-26
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-26
ಅಕ್ಟೋಬರ್-26
ನವೆಂಬರ್-26
ಡಿಸೆಂಬರ್-26
26
೨೭ ಜನವರಿ-27
ಫೆಬ್ರವರಿ-27
ಮಾರ್ಚ್-27
ಏಪ್ರಿಲ್-27
ಮೇ-27
ಜೂನ್-27
ಜುಲೈ-27
ಆಗಸ್ಟ್-27
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-27
ಅಕ್ಟೋಬರ್-27
ನವೆಂಬರ್-27
ಡಿಸೆಂಬರ್-27
27
೨೮ ಜನವರಿ-28
ಫೆಬ್ರವರಿ-28
ಮಾರ್ಚ್-28
ಏಪ್ರಿಲ್-28
ಮೇ-28
ಜೂನ್-28
ಜುಲೈ-28
ಆಗಸ್ಟ್-28
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-28
ಅಕ್ಟೋಬರ್-28
ನವೆಂಬರ್-28
ಡಿಸೆಂಬರ್-28
28
೨೯ ಜನವರಿ-29
ಫೆಬ್ರವರಿ-29
ಮಾರ್ಚ್-29
ಏಪ್ರಿಲ್-29
ಮೇ-29
ಜೂನ್-29
ಜುಲೈ-29
ಆಗಸ್ಟ್-29
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-29
ಅಕ್ಟೋಬರ್-29
ನವೆಂಬರ್-29
ಡಿಸೆಂಬರ್-29
29
೩೦ ಜನವರಿ-30
- ಮಾರ್ಚ್-30
ಏಪ್ರಿಲ್-30
ಮೇ-30
ಜೂನ್-30
ಜುಲೈ-30
ಆಗಸ್ಟ್-30
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-30
ಅಕ್ಟೋಬರ್-30
ನವೆಂಬರ್-30
ಡಿಸೆಂಬರ್-30
30
೩೧ ಜನವರಿ-31
- ಮಾರ್ಚ್-31
- ಮೇ-31
- ಜುಲೈ-31
ಆಗಸ್ಟ್-31
- ಅಕ್ಟೋಬರ್-31
- ಡಿಸೆಂಬರ್-31
31

Maintained by రామ ShastriX.  This page has been created entirely in my Chromebook, with enormous support from Pixlr Express.  Many thanks to Sri Raghunath Ganjur for allowing me to use the Kannada page images from his blogThanks much to Amarnath GS for recording the audio of the pravachan in his soothing voice.
Subpages (1): Kannada Pages