ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮಚೈತನ್ಯ ಮಹಾರಾಜ ಗೋಂದಾವಲೇಕರರ ಪ್ರವಚನಗಳು

ಈ ಪುಟಕ್ಕೆ ಮಿತ-ಸಂಪರ್ಕbit.ly/sbcpKannada

ಇತರ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ Englishગુજરાતી, मराठीతెలుగు

ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮಚೈತನ್ಯ ಮಹಾರಾಜ ಗೋಂದಾವಲೇಕರ ಪ್ರವಚನಗಳು

ಇದೇ ಗುರುಗಳ ಅಂಬೋಣ
(ಶ್ರೀ ಮಹಾರಾಜರ ಉಪದೇಶ ತ್ರಯೋದಶಗಳು)

ಶ್ರೀ ರಾಮನವಮಿಯ ಪ್ರವಚನ - , ,

ಶ್ರೀ ದಾಸನವಮೀ ಪ್ರವಚನ

ಶ್ರೀ ಗುರುಪೌರ್ಣಿಮೆಯ ಪ್ರವಚನ - , ೨ (, , )

ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಗೋಂದಾವಲೆ


ಜನವರಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ಮಾರ್ಚ ಎಪ್ರಿಲ್ ಮೇ ಜೂನ್ ಜುಲೈ ಅಗಷ್ಟ ಸಸ್ಟಂಬರ ಅಕ್ಟೋಬರ ನವ್ಹೆಂಬರಡಿಸೆಂಬರ
ಜನವರಿ-1ಫೆಬ್ರವರಿ-1ಮಾರ್ಚ-1ಎಪ್ರಿಲ್-1ಮೇ-1ಜೂನ್-1ಜುಲೈ-1ಅಗಷ್ಟ-1ಸಸ್ಟಂಬರ-1ಅಕ್ಟೋಬರ-1ನವ್ಹೆಂಬರ-1ಡಿಸೆಂಬರ-1 1
ಜನವರಿ-2ಫೆಬ್ರವರಿ-2ಮಾರ್ಚ-2ಎಪ್ರಿಲ್-2ಮೇ-2ಜೂನ್-2ಜುಲೈ-2ಅಗಷ್ಟ-2ಸಸ್ಟಂಬರ-2ಅಕ್ಟೋಬರ-2ನವ್ಹೆಂಬರ-2ಡಿಸೆಂಬರ-2 2
ಜನವರಿ-3ಫೆಬ್ರವರಿ-3ಮಾರ್ಚ-3ಎಪ್ರಿಲ್-3ಮೇ-3ಜೂನ್-3ಜುಲೈ-3ಅಗಷ್ಟ-3ಸಸ್ಟಂಬರ-3ಅಕ್ಟೋಬರ-3ನವ್ಹೆಂಬರ-3ಡಿಸೆಂಬರ-3 3
ಜನವರಿ-4ಫೆಬ್ರವರಿ-4ಮಾರ್ಚ-4ಎಪ್ರಿಲ್-4ಮೇ-4ಜೂನ್-4ಜುಲೈ-4ಅಗಷ್ಟ-4ಸಸ್ಟಂಬರ-4ಅಕ್ಟೋಬರ-4ನವ್ಹೆಂಬರ-4ಡಿಸೆಂಬರ-4 4
ಜನವರಿ-5ಫೆಬ್ರವರಿ-5ಮಾರ್ಚ-5ಎಪ್ರಿಲ್-5ಮೇ-5ಜೂನ್-5ಜುಲೈ-5ಅಗಷ್ಟ-5ಸಸ್ಟಂಬರ-5ಅಕ್ಟೋಬರ-5ನವ್ಹೆಂಬರ-5ಡಿಸೆಂಬರ-5 5
ಜನವರಿ-6ಫೆಬ್ರವರಿ-6ಮಾರ್ಚ-6ಎಪ್ರಿಲ್-6ಮೇ-6ಜೂನ್-6ಜುಲೈ-6ಅಗಷ್ಟ-6ಸಸ್ಟಂಬರ-6ಅಕ್ಟೋಬರ-6ನವ್ಹೆಂಬರ-6ಡಿಸೆಂಬರ-6 6
ಜನವರಿ-7ಫೆಬ್ರವರಿ-7ಮಾರ್ಚ-7ಎಪ್ರಿಲ್-7ಮೇ-7ಜೂನ್-7ಜುಲೈ-7ಅಗಷ್ಟ-7ಸಸ್ಟಂಬರ-7ಅಕ್ಟೋಬರ-7ನವ್ಹೆಂಬರ-7ಡಿಸೆಂಬರ-7 7
ಜನವರಿ-8ಫೆಬ್ರವರಿ-8ಮಾರ್ಚ-8ಎಪ್ರಿಲ್-8ಮೇ-8ಜೂನ್-8ಜುಲೈ-8ಅಗಷ್ಟ-8ಸಸ್ಟಂಬರ-8ಅಕ್ಟೋಬರ-8ನವ್ಹೆಂಬರ-8ಡಿಸೆಂಬರ-8 8
ಜನವರಿ-9ಫೆಬ್ರವರಿ-9ಮಾರ್ಚ-9ಎಪ್ರಿಲ್-9ಮೇ-9ಜೂನ್-9ಜುಲೈ-9ಅಗಷ್ಟ-9ಸಸ್ಟಂಬರ-9ಅಕ್ಟೋಬರ-9ನವ್ಹೆಂಬರ-9ಡಿಸೆಂಬರ-9 9
೧೦ ಜನವರಿ-10ಫೆಬ್ರವರಿ-10ಮಾರ್ಚ-10ಎಪ್ರಿಲ್-10ಮೇ-10ಜೂನ್-10ಜುಲೈ-10ಅಗಷ್ಟ-10ಸಸ್ಟಂಬರ-10ಅಕ್ಟೋಬರ-10ನವ್ಹೆಂಬರ-10ಡಿಸೆಂಬರ-10 10
೧೧ ಜನವರಿ-11ಫೆಬ್ರವರಿ-11ಮಾರ್ಚ-11ಎಪ್ರಿಲ್-11ಮೇ-11ಜೂನ್-11ಜುಲೈ-11ಅಗಷ್ಟ-11ಸಸ್ಟಂಬರ-11ಅಕ್ಟೋಬರ-11ನವ್ಹೆಂಬರ-11ಡಿಸೆಂಬರ-11 11
೧೨ ಜನವರಿ-12ಫೆಬ್ರವರಿ-12ಮಾರ್ಚ-12ಎಪ್ರಿಲ್-12ಮೇ-12ಜೂನ್-12ಜುಲೈ-12ಅಗಷ್ಟ-12ಸಸ್ಟಂಬರ-12ಅಕ್ಟೋಬರ-12ನವ್ಹೆಂಬರ-12ಡಿಸೆಂಬರ-12 12
೧೩ ಜನವರಿ-13ಫೆಬ್ರವರಿ-13ಮಾರ್ಚ-13ಎಪ್ರಿಲ್-13ಮೇ-13ಜೂನ್-13ಜುಲೈ-13ಅಗಷ್ಟ-13ಸಸ್ಟಂಬರ-13ಅಕ್ಟೋಬರ-13ನವ್ಹೆಂಬರ-13ಡಿಸೆಂಬರ-13 13
೧೪ ಜನವರಿ-14ಫೆಬ್ರವರಿ-14ಮಾರ್ಚ-14ಎಪ್ರಿಲ್-14ಮೇ-14ಜೂನ್-14ಜುಲೈ-14ಅಗಷ್ಟ-14ಸಸ್ಟಂಬರ-14ಅಕ್ಟೋಬರ-14ನವ್ಹೆಂಬರ-14ಡಿಸೆಂಬರ-14 14
೧೫ ಜನವರಿ-15ಫೆಬ್ರವರಿ-15ಮಾರ್ಚ-15ಎಪ್ರಿಲ್-15ಮೇ-15ಜೂನ್-15ಜುಲೈ-15ಅಗಷ್ಟ-15ಸಸ್ಟಂಬರ-15ಅಕ್ಟೋಬರ-15ನವ್ಹೆಂಬರ-15ಡಿಸೆಂಬರ-15 15
೧೬ ಜನವರಿ-16ಫೆಬ್ರವರಿ-16ಮಾರ್ಚ-16ಎಪ್ರಿಲ್-16ಮೇ-16ಜೂನ್-16ಜುಲೈ-16ಅಗಷ್ಟ-16ಸಸ್ಟಂಬರ-16ಅಕ್ಟೋಬರ-16ನವ್ಹೆಂಬರ-16ಡಿಸೆಂಬರ-16 16
೧೭ ಜನವರಿ-17ಫೆಬ್ರವರಿ-17ಮಾರ್ಚ-17ಎಪ್ರಿಲ್-17ಮೇ-17ಜೂನ್-17ಜುಲೈ-17ಅಗಷ್ಟ-17ಸಸ್ಟಂಬರ-17ಅಕ್ಟೋಬರ-17ನವ್ಹೆಂಬರ-17ಡಿಸೆಂಬರ-17 17
೧೮ ಜನವರಿ-18ಫೆಬ್ರವರಿ-18ಮಾರ್ಚ-18ಎಪ್ರಿಲ್-18ಮೇ-18ಜೂನ್-18ಜುಲೈ-18ಅಗಷ್ಟ-18ಸಸ್ಟಂಬರ-18ಅಕ್ಟೋಬರ-18ನವ್ಹೆಂಬರ-18ಡಿಸೆಂಬರ-18 18
೧೯ ಜನವರಿ-19ಫೆಬ್ರವರಿ-19ಮಾರ್ಚ-19ಎಪ್ರಿಲ್-19ಮೇ-19ಜೂನ್-19ಜುಲೈ-19ಅಗಷ್ಟ-19ಸಸ್ಟಂಬರ-19ಅಕ್ಟೋಬರ-19ನವ್ಹೆಂಬರ-19ಡಿಸೆಂಬರ-19 19
೨೦ ಜನವರಿ-20ಫೆಬ್ರವರಿ-20ಮಾರ್ಚ-20ಎಪ್ರಿಲ್-20ಮೇ-20ಜೂನ್-20ಜುಲೈ-20ಅಗಷ್ಟ-20ಸಸ್ಟಂಬರ-20ಅಕ್ಟೋಬರ-20ನವ್ಹೆಂಬರ-20ಡಿಸೆಂಬರ-20 20
೨೧ ಜನವರಿ-21ಫೆಬ್ರವರಿ-21ಮಾರ್ಚ-21ಎಪ್ರಿಲ್-21ಮೇ-21ಜೂನ್-21ಜುಲೈ-21ಅಗಷ್ಟ-21ಸಸ್ಟಂಬರ-21ಅಕ್ಟೋಬರ-21ನವ್ಹೆಂಬರ-21ಡಿಸೆಂಬರ-21 21
೨೨ ಜನವರಿ-22ಫೆಬ್ರವರಿ-22ಮಾರ್ಚ-22ಎಪ್ರಿಲ್-22ಮೇ-22ಜೂನ್-22ಜುಲೈ-22ಅಗಷ್ಟ-22ಸಸ್ಟಂಬರ-22ಅಕ್ಟೋಬರ-22ನವ್ಹೆಂಬರ-22ಡಿಸೆಂಬರ-22 22
೨೩ ಜನವರಿ-23ಫೆಬ್ರವರಿ-23ಮಾರ್ಚ-23ಎಪ್ರಿಲ್-23ಮೇ-23ಜೂನ್-23ಜುಲೈ-23ಅಗಷ್ಟ-23ಸಸ್ಟಂಬರ-23ಅಕ್ಟೋಬರ-23ನವ್ಹೆಂಬರ-23ಡಿಸೆಂಬರ-23 23
೨೪ ಜನವರಿ-24ಫೆಬ್ರವರಿ-24ಮಾರ್ಚ-24ಎಪ್ರಿಲ್-24ಮೇ-24ಜೂನ್-24ಜುಲೈ-24ಅಗಷ್ಟ-24ಸಸ್ಟಂಬರ-24ಅಕ್ಟೋಬರ-24ನವ್ಹೆಂಬರ-24ಡಿಸೆಂಬರ-24 24
೨೫ ಜನವರಿ-25ಫೆಬ್ರವರಿ-25ಮಾರ್ಚ-25ಎಪ್ರಿಲ್-25ಮೇ-25ಜೂನ್-25ಜುಲೈ-25ಅಗಷ್ಟ-25ಸಸ್ಟಂಬರ-25ಅಕ್ಟೋಬರ-25ನವ್ಹೆಂಬರ-25ಡಿಸೆಂಬರ-25 25
೨೬ ಜನವರಿ-26ಫೆಬ್ರವರಿ-26ಮಾರ್ಚ-26ಎಪ್ರಿಲ್-26ಮೇ-26ಜೂನ್-26ಜುಲೈ-26ಅಗಷ್ಟ-26ಸಸ್ಟಂಬರ-26ಅಕ್ಟೋಬರ-26ನವ್ಹೆಂಬರ-26ಡಿಸೆಂಬರ-26 26
೨೭ ಜನವರಿ-27ಫೆಬ್ರವರಿ-27ಮಾರ್ಚ-27ಎಪ್ರಿಲ್-27ಮೇ-27ಜೂನ್-27ಜುಲೈ-27ಅಗಷ್ಟ-27ಸಸ್ಟಂಬರ-27ಅಕ್ಟೋಬರ-27ನವ್ಹೆಂಬರ-27ಡಿಸೆಂಬರ-27 27
೨೮ ಜನವರಿ-28ಫೆಬ್ರವರಿ-28ಮಾರ್ಚ-28ಎಪ್ರಿಲ್-28ಮೇ-28ಜೂನ್-28ಜುಲೈ-28ಅಗಷ್ಟ-28ಸಸ್ಟಂಬರ-28ಅಕ್ಟೋಬರ-28ನವ್ಹೆಂಬರ-28ಡಿಸೆಂಬರ-28 28
೨೯ ಜನವರಿ-29ಫೆಬ್ರವರಿ-29ಮಾರ್ಚ-29ಎಪ್ರಿಲ್-29ಮೇ-29ಜೂನ್-29ಜುಲೈ-29ಅಗಷ್ಟ-29ಸಸ್ಟಂಬರ-29ಅಕ್ಟೋಬರ-29ನವ್ಹೆಂಬರ-29ಡಿಸೆಂಬರ-29 29
೩೦ ಜನವರಿ-30 - ಮಾರ್ಚ-30ಎಪ್ರಿಲ್-30ಮೇ-30ಜೂನ್-30ಜುಲೈ-30ಅಗಷ್ಟ-30ಸಸ್ಟಂಬರ-30ಅಕ್ಟೋಬರ-30ನವ್ಹೆಂಬರ-30ಡಿಸೆಂಬರ-30 30
೩೧ ಜನವರಿ-31 - ಮಾರ್ಚ-31 - ಮೇ-31 - ಜುಲೈ-31 ಅಗಷ್ಟ-31 - ಅಕ್ಟೋಬರ-31 - ಡಿಸೆಂಬರ-31 31

Maintained by రామ ShastriX.  This page has been created entirely in my Chromebook, with enormous support from Pixlr Express.  Many thanks to Sri Raghunath Ganjur for allowing me to use the Kannada page images from his blog.
Subpages (1): Kannada Pages