શ્રી બ્રહ્મચૈતન્ય મહારાજ ગોંદવલેકર નાં પ્રવચનોં

આ પૃષ્ઠ માટે ટૂંકી કડીbit.ly/sbcpGj

બીજી ભાષાઓમાં Englishಕನ್ನಡमराठी, తెలుగు

શ્રી બ્રહ્મચૈતન્ય મહારાજ ગોંદવલેકર પ્રવચનોં

પ્રસ્તાવના (, )

"પાંડુરંગશાસ્ત્રી આઠવલે"નાં આશિર્વચન

એજ સુબોધ ગુરુ તણો તો

શ્રીરામ નવમીનું પ્રવચન - , ,

શ્રીદાસ નવમીનું પ્રવચન

શ્રીગુરુ પૂર્ણિમાનું પ્રવચન - , ૨ (i, ii, iii)

શ્રી ક્ષેત્ર ગોંદવલે


જાન્યુઆરીફેબ્રુઆરી માર્ચ એપ્રિલ મે જૂન જુલાઈ ઓગસ્ટ સપ્ટેંબર ઑક્ટોબર નવેમ્બર ડિસેંબર  
૧ જાન્યુઆરી ૧ ફેબ્રુઆરી ૧ માર્ચ ૧ એપ્રિલ ૧ મે ૧ જૂન ૧ જુલાઈ ૧ ઓગસ્ટ ૧ સપ્ટેંબર ૧ ઑક્ટોબર ૧ નવેમ્બર ૧ ડિસેંબર 1
૨ જાન્યુઆરી ૨ ફેબ્રુઆરી ૨ માર્ચ ૨ એપ્રિલ ૨ મે ૨ જૂન ૨ જુલાઈ ૨ ઓગસ્ટ ૨ સપ્ટેંબર ૨ ઑક્ટોબર ૨ નવેમ્બર ૨ ડિસેંબર 2
૩ જાન્યુઆરી ૩ ફેબ્રુઆરી ૩ માર્ચ ૩ એપ્રિલ ૩ મે ૩ જૂન ૩ જુલાઈ ૩ ઓગસ્ટ ૩ સપ્ટેંબર ૩ ઑક્ટોબર ૩ નવેમ્બર ૩ ડિસેંબર 3
૪ જાન્યુઆરી ૪ ફેબ્રુઆરી ૪ માર્ચ ૪ એપ્રિલ ૪ મે ૪ જૂન ૪ જુલાઈ ૪ ઓગસ્ટ ૪ સપ્ટેંબર ૪ ઑક્ટોબર ૪ નવેમ્બર ૪ ડિસેંબર 4
૫ જાન્યુઆરી ૫ ફેબ્રુઆરી ૫ માર્ચ ૫ એપ્રિલ ૫ મે ૫ જૂન ૫ જુલાઈ ૫ ઓગસ્ટ ૫ સપ્ટેંબર ૫ ઑક્ટોબર ૫ નવેમ્બર ૫ ડિસેંબર 5
६ જાન્યુઆરી ६ ફેબ્રુઆરી ६ માર્ચ ६ એપ્રિલ ६ મે ६ જૂન ६ જુલાઈ ६ ઓગસ્ટ ६ સપ્ટેંબર ६ ઑક્ટોબર ६ નવેમ્બર ६ ડિસેંબર 6
૭ જાન્યુઆરી ૭ ફેબ્રુઆરી ૭ માર્ચ ૭ એપ્રિલ ૭ મે ૭ જૂન ૭ જુલાઈ ૭ ઓગસ્ટ ૭ સપ્ટેંબર ૭ ઑક્ટોબર ૭ નવેમ્બર ૭ ડિસેંબર 7
૮ જાન્યુઆરી ૮ ફેબ્રુઆરી ૮ માર્ચ ૮ એપ્રિલ ૮ મે ૮ જૂન ૮ જુલાઈ ૮ ઓગસ્ટ ૮ સપ્ટેંબર ૮ ઑક્ટોબર ૮ નવેમ્બર ૮ ડિસેંબર 8
૯ જાન્યુઆરી ૯ ફેબ્રુઆરી ૯ માર્ચ ૯ એપ્રિલ ૯ મે ૯ જૂન ૯ જુલાઈ ૯ ઓગસ્ટ ૯ સપ્ટેંબર ૯ ઑક્ટોબર ૯ નવેમ્બર ૯ ડિસેંબર 9
૧૦ ૧૦ જાન્યુઆરી ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૧૦ માર્ચ ૧૦ એપ્રિલ ૧૦ મે ૧૦ જૂન ૧૦ જુલાઈ ૧૦ ઓગસ્ટ ૧૦ સપ્ટેંબર ૧૦ ઑક્ટોબર ૧૦ નવેમ્બર ૧૦ ડિસેંબર 10
૧૧ ૧૧ જાન્યુઆરી ૧૧ ફેબ્રુઆરી ૧૧ માર્ચ ૧૧ એપ્રિલ ૧૧ મે ૧૧ જૂન ૧૧ જુલાઈ ૧૧ ઓગસ્ટ ૧૧ સપ્ટેંબર ૧૧ ઑક્ટોબર ૧૧ નવેમ્બર ૧૧ ડિસેંબર 11
૧૨ ૧૨ જાન્યુઆરી ૧૨ ફેબ્રુઆરી ૧૨ માર્ચ ૧૨ એપ્રિલ ૧૨ મે ૧૨ જૂન ૧૨ જુલાઈ ૧૨ ઓગસ્ટ ૧૨ સપ્ટેંબર ૧૨ ઑક્ટોબર ૧૨ નવેમ્બર ૧૨ ડિસેંબર 12
૧૩ ૧૩ જાન્યુઆરી ૧૩ ફેબ્રુઆરી ૧૩ માર્ચ ૧૩ એપ્રિલ ૧૩ મે ૧૩ જૂન ૧૩ જુલાઈ ૧૩ ઓગસ્ટ ૧૩ સપ્ટેંબર ૧૩ ઑક્ટોબર ૧૩ નવેમ્બર ૧૩ ડિસેંબર 13
૧૪ ૧૪ જાન્યુઆરી ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૧૪ માર્ચ ૧૪ એપ્રિલ ૧૪ મે ૧૪ જૂન ૧૪ જુલાઈ ૧૪ ઓગસ્ટ ૧૪ સપ્ટેંબર ૧૪ ઑક્ટોબર ૧૪ નવેમ્બર ૧૪ ડિસેંબર 14
૧૫ ૧૫ જાન્યુઆરી ૧૫ ફેબ્રુઆરી ૧૫ માર્ચ ૧૫ એપ્રિલ ૧૫ મે ૧૫ જૂન ૧૫ જુલાઈ ૧૫ ઓગસ્ટ ૧૫ સપ્ટેંબર ૧૫ ઑક્ટોબર ૧૫ નવેમ્બર ૧૫ ડિસેંબર 15
૧६ ૧६ જાન્યુઆરી ૧६ ફેબ્રુઆરી ૧६ માર્ચ ૧६ એપ્રિલ ૧६ મે ૧६ જૂન ૧६ જુલાઈ ૧६ ઓગસ્ટ ૧६ સપ્ટેંબર ૧६ ઑક્ટોબર ૧६ નવેમ્બર ૧६ ડિસેંબર 16
૧૭ ૧૭ જાન્યુઆરી ૧૭ ફેબ્રુઆરી ૧૭ માર્ચ ૧૭ એપ્રિલ ૧૭ મે ૧૭ જૂન ૧૭ જુલાઈ ૧૭ ઓગસ્ટ ૧૭ સપ્ટેંબર ૧૭ ઑક્ટોબર ૧૭ નવેમ્બર ૧૭ ડિસેંબર 17
૧૮ ૧૮ જાન્યુઆરી ૧૮ ફેબ્રુઆરી ૧૮ માર્ચ ૧૮ એપ્રિલ ૧૮ મે ૧૮ જૂન ૧૮ જુલાઈ ૧૮ ઓગસ્ટ ૧૮ સપ્ટેંબર ૧૮ ઑક્ટોબર ૧૮ નવેમ્બર ૧૮ ડિસેંબર 18
૧૯ ૧૯ જાન્યુઆરી ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૧૯ માર્ચ ૧૯ એપ્રિલ ૧૯ મે ૧૯ જૂન ૧૯ જુલાઈ ૧૯ ઓગસ્ટ ૧૯ સપ્ટેંબર ૧૯ ઑક્ટોબર ૧૯ નવેમ્બર ૧૯ ડિસેંબર 19
૨૦ ૨૦ જાન્યુઆરી ૨૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦ માર્ચ ૨૦ એપ્રિલ ૨૦ મે ૨૦ જૂન ૨૦ જુલાઈ ૨૦ ઓગસ્ટ ૨૦ સપ્ટેંબર ૨૦ ઑક્ટોબર ૨૦ નવેમ્બર ૨૦ ડિસેંબર 20
૨૧ ૨૧ જાન્યુઆરી ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૧ માર્ચ ૨૧ એપ્રિલ ૨૧ મે ૨૧ જૂન ૨૧ જુલાઈ ૨૧ ઓગસ્ટ ૨૧ સપ્ટેંબર ૨૧ ઑક્ટોબર ૨૧ નવેમ્બર ૨૧ ડિસેંબર 21
૨૨ ૨૨ જાન્યુઆરી ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૨ માર્ચ ૨૨ એપ્રિલ ૨૨ મે ૨૨ જૂન ૨૨ જુલાઈ ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૨ સપ્ટેંબર ૨૨ ઑક્ટોબર ૨૨ નવેમ્બર ૨૨ ડિસેંબર 22
૨૩ ૨૩ જાન્યુઆરી ૨૩ ફેબ્રુઆરી ૨૩ માર્ચ ૨૩ એપ્રિલ ૨૩ મે ૨૩ જૂન ૨૩ જુલાઈ ૨૩ ઓગસ્ટ ૨૩ સપ્ટેંબર ૨૩ ઑક્ટોબર ૨૩ નવેમ્બર ૨૩ ડિસેંબર 23
૨૪ ૨૪ જાન્યુઆરી ૨૪ ફેબ્રુઆરી ૨૪ માર્ચ ૨૪ એપ્રિલ ૨૪ મે ૨૪ જૂન ૨૪ જુલાઈ ૨૪ ઓગસ્ટ ૨૪ સપ્ટેંબર ૨૪ ઑક્ટોબર ૨૪ નવેમ્બર ૨૪ ડિસેંબર 24
૨૫ ૨૫ જાન્યુઆરી ૨૫ ફેબ્રુઆરી ૨૫ માર્ચ ૨૫ એપ્રિલ ૨૫ મે ૨૫ જૂન ૨૫ જુલાઈ ૨૫ ઓગસ્ટ ૨૫ સપ્ટેંબર ૨૫ ઑક્ટોબર ૨૫ નવેમ્બર ૨૫ ડિસેંબર 25
૨६ ૨६ જાન્યુઆરી ૨६ ફેબ્રુઆરી ૨६ માર્ચ ૨६ એપ્રિલ ૨६ મે ૨६ જૂન ૨६ જુલાઈ ૨६ ઓગસ્ટ ૨६ સપ્ટેંબર ૨६ ઑક્ટોબર ૨६ નવેમ્બર ૨६ ડિસેંબર 26
૨૭ ૨૭ જાન્યુઆરી ૨૭ ફેબ્રુઆરી ૨૭ માર્ચ ૨૭ એપ્રિલ ૨૭ મે ૨૭ જૂન ૨૭ જુલાઈ ૨૭ ઓગસ્ટ ૨૭ સપ્ટેંબર ૨૭ ઑક્ટોબર ૨૭ નવેમ્બર ૨૭ ડિસેંબર 27
૨૮ ૨૮ જાન્યુઆરી ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૮ માર્ચ ૨૮ એપ્રિલ ૨૮ મે ૨૮ જૂન ૨૮ જુલાઈ ૨૮ ઓગસ્ટ ૨૮ સપ્ટેંબર ૨૮ ઑક્ટોબર ૨૮ નવેમ્બર ૨૮ ડિસેંબર 28
૨૯ ૨૯ જાન્યુઆરી ૨૯ ફેબ્રુઆરી ૨૯ માર્ચ ૨૯ એપ્રિલ ૨૯ મે ૨૯ જૂન ૨૯ જુલાઈ ૨૯ ઓગસ્ટ ૨૯ સપ્ટેંબર ૨૯ ઑક્ટોબર ૨૯ નવેમ્બર ૨૯ ડિસેંબર 29
૩૦ ૩૦ જાન્યુઆરી - ૩૦ માર્ચ ૩૦ એપ્રિલ ૩૦ મે ૩૦ જૂન ૩૦ જુલાઈ ૩૦ ઓગસ્ટ ૩૦ સપ્ટેંબર ૩૦ ઑક્ટોબર ૩૦ નવેમ્બર ૩૦ ડિસેંબર 30
૩૧ ૩૧ જાન્યુઆરી - ૩૧ માર્ચ - ૩૧ મે - ૩૧ જુલાઈ ૩૧ ઓગસ્ટ - ૩૧ ઑક્ટોબર - ૩૧ ડિસેંબર 31

Maintained by రామ ShastriX.  This page is being done entirely in my Chromebook, with enormous support from Pixlr Express.  
Subpages (1): Gujarati Pages