శ్రీ బ్రహ్మచైతన్య మహారాజ గోందావలేకర ప్రవచనములు

ఈ పేజీ యొక్క చిన్న లింక్: bit.ly/sbcpTe

ఇవాల్టి ప్రవచనము తెలుగులో వినండి
మిగతా రోజుల ప్రవచనము (మరియు ⬇ ఆడియో) క్రిందవున్న పట్టికలో
ఇతర భాషలలో Englishಕನ್ನಡગુજરાતી, मराठी

శ్రీ బ్రహ్మచైతన్య మహారాజ గోందావలేకర ప్రవచనములు

ప్రస్తావన - 1 (i, ii), 2 (iii)

శ్రీ మహారాజుల ఉపదేశ త్రయోదశాలు

శ్రీ రామనవమి ప్రవచనం - 1, 2, 3

శ్రీ దాసనవమి ప్రవచనం

శ్రీ గురు పౌర్ణిమ ప్రవచనం - 1, 2 (i, ii, iii)

శ్రీ క్షేత్రం గోందావలె


జనవరి ఫిబ్రవరి మార్చి ఏప్రిల్ మే జూన్ జూలై ఆగస్టు సెప్టెంబర్ అక్టోబర్ నవంబర్ డిసెంబర్  
1 జనవరి-1
ఫిబ్రవరి-1
మార్చి-1
ఏప్రిల్-1
మే-1
జూన్-1
జూలై-1
ఆగస్టు-1
సెప్టెంబర్-1
అక్టోబర్-1
నవంబర్-1
డిసెంబర్-1
1
2 జనవరి-2
ఫిబ్రవరి-2
మార్చి - 2
ఏప్రిల్-2
మే-2
జూన్-2
జూలై-2
ఆగస్టు-2
సెప్టెంబర్-2
అక్టోబర్-2
నవంబర్-2
డిసెంబర్-2
2
3 జనవరి-3
ఫిబ్రవరి-3
మార్చి - 3
ఏప్రిల్-3
మే-3
జూన్-3
జూలై-3
ఆగస్టు-3
సెప్టెంబర్-3
అక్టోబర్-3
నవంబర్-3
డిసెంబర్-3
3
4 జనవరి-4
ఫిబ్రవరి-4
మార్చి - 4
ఏప్రిల్-4
మే-4
జూన్-4
జూలై-4
ఆగస్టు-4
సెప్టెంబర్-4
అక్టోబర్-4
నవంబర్-4
డిసెంబర్-4
4
5 జనవరి-5
ఫిబ్రవరి-5
మార్చి - 5
ఏప్రిల్-5
మే-5
జూన్-5
జూలై-5
ఆగస్టు-5
సెప్టెంబర్-5
అక్టోబర్-5
నవంబర్-5
డిసెంబర్-5
5
6 జనవరి-6
ఫిబ్రవరి-6
మార్చి - 6
ఏప్రిల్-6
మే-6
జూన్-6
జూలై-6
ఆగస్టు-6
సెప్టెంబర్-6
అక్టోబర్-6
నవంబర్-6
డిసెంబర్-6
6
7 జనవరి-7
ఫిబ్రవరి-7
మార్చి - 7
ఏప్రిల్-7
మే-7
జూన్-7
జూలై-7
ఆగస్టు-7
సెప్టెంబర్-7
అక్టోబర్-7
నవంబర్-7
డిసెంబర్-7
7
8 జనవరి-8
ఫిబ్రవరి-8
మార్చి - 8
ఏప్రిల్-8
మే-8
జూన్-8
జూలై-8
ఆగస్టు-8
సెప్టెంబర్-8
అక్టోబర్-8
నవంబర్-8
డిసెంబర్-8
8
9 జనవరి-9
ఫిబ్రవరి-9
మార్చి - 9
ఏప్రిల్-9
మే-9
జూన్-9
జూలై-9
ఆగస్టు-9
సెప్టెంబర్-9
అక్టోబర్-9
నవంబర్-9
డిసెంబర్-9
9
10 జనవరి-10
ఫిబ్రవరి-10
మార్చి - 10
ఏప్రిల్-10
మే-10
జూన్-10
జూలై-10
ఆగస్టు-10
సెప్టెంబర్-10
అక్టోబర్-10
నవంబర్-10
డిసెంబర్-10
10
11 జనవరి-11
ఫిబ్రవరి-11
మార్చి - 11
ఏప్రిల్-11
మే-11
జూన్-11
జూలై-11
ఆగస్టు-11
సెప్టెంబర్-11
అక్టోబర్-11
నవంబర్-11
డిసెంబర్-11
11
12 జనవరి-12
ఫిబ్రవరి-12
మార్చి - 12
ఏప్రిల్-12
మే-12
జూన్-12
జూలై-12
ఆగస్టు-12
సెప్టెంబర్-12
అక్టోబర్-12
నవంబర్-12
డిసెంబర్-12
12
13 జనవరి-13
ఫిబ్రవరి-13
మార్చి - 13
ఏప్రిల్-13
మే-13
జూన్-13
జూలై-13
ఆగస్టు-13
సెప్టెంబర్-13
అక్టోబర్-13
నవంబర్-13
డిసెంబర్-13
13
14 జనవరి-14
ఫిబ్రవరి-14
మార్చి - 14
ఏప్రిల్-14
మే-14
జూన్-14
జూలై-14
ఆగస్టు-14
సెప్టెంబర్-14
అక్టోబర్-14
నవంబర్-14
డిసెంబర్-14
14
15 జనవరి-15
ఫిబ్రవరి-15
మార్చి - 15
ఏప్రిల్-15
మే-15
జూన్-15
జూలై-15
ఆగస్టు-15
సెప్టెంబర్-15
అక్టోబర్-15
నవంబర్-15
డిసెంబర్-15
15
16 జనవరి-16
ఫిబ్రవరి-16
మార్చి - 16
ఏప్రిల్-16
మే-16
జూన్-16
జూలై-16
ఆగస్టు-16
సెప్టెంబర్-16
అక్టోబర్-16
నవంబర్-16
డిసెంబర్-16
16
17 జనవరి-17
ఫిబ్రవరి-17
మార్చి - 17
ఏప్రిల్-17
మే-17
జూన్-17
జూలై-17
ఆగస్టు-17
సెప్టెంబర్-17
అక్టోబర్-17
నవంబర్-17
డిసెంబర్-17
17
18 జనవరి-18
ఫిబ్రవరి-18
మార్చి-18
ఏప్రిల్-18
మే-18
జూన్-18
జూలై-18
ఆగస్టు-18
సెప్టెంబర్-18
అక్టోబర్-18
నవంబర్-18
డిసెంబర్-18
18
19 జనవరి-19
ఫిబ్రవరి-19
మార్చి-19
ఏప్రిల్-19
మే-19
జూన్-19
జూలై-19
ఆగస్టు-19
సెప్టెంబర్-19
అక్టోబర్-19
నవంబర్-19
డిసెంబర్-19
19
20 జనవరి-20
ఫిబ్రవరి-20
మార్చి-20
ఏప్రిల్-20
మే-20
జూన్-20
జూలై-20
ఆగస్టు-20
సెప్టెంబర్-20
అక్టోబర్-20
నవంబర్-20
డిసెంబర్-20
20
21 జనవరి-21
ఫిబ్రవరి-21
మార్చి-21
ఏప్రిల్-21
మే-21
జూన్-21
జూలై-21
ఆగస్టు-21
సెప్టెంబర్-21
అక్టోబర్-21
నవంబర్-21
డిసెంబర్-21
21
22 జనవరి-22
ఫిబ్రవరి-22
మార్చి-22
ఏప్రిల్-22
మే-22
జూన్-22
జూలై-22
ఆగస్టు-22
సెప్టెంబర్-22
అక్టోబర్-22
నవంబర్-22
డిసెంబర్-22
22
23 జనవరి-23
ఫిబ్రవరి-23
మార్చి-23
ఏప్రిల్-23
మే-23
జూన్-23
జూలై-23
ఆగస్టు-23
సెప్టెంబర్-23
అక్టోబర్-23
నవంబర్-23
డిసెంబర్-23
23
24 జనవరి-24
ఫిబ్రవరి-24
మార్చి-24
ఏప్రిల్-24
మే-24
జూన్-24
జూలై-24
ఆగస్టు-24
సెప్టెంబర్-24
అక్టోబర్-24
నవంబర్-24
డిసెంబర్-24
24
25 జనవరి-25
ఫిబ్రవరి-25
మార్చి-25
ఏప్రిల్-25
మే-25
జూన్-25
జూలై-25
ఆగస్టు-25
సెప్టెంబర్-25
అక్టోబర్-25
నవంబర్-25
డిసెంబర్-25
25
26 జనవరి-26
ఫిబ్రవరి-26
మార్చి-26
ఏప్రిల్-26
మే-26
జూన్-26
జూలై-26
ఆగస్టు-26
సెప్టెంబర్-26
అక్టోబర్-26
నవంబర్-26
డిసెంబర్-26
26
27 జనవరి-27
ఫిబ్రవరి-27
మార్చి-27
ఏప్రిల్-27
మే-27
జూన్-27
జూలై-27
ఆగస్టు-27
సెప్టెంబర్-27
అక్టోబర్-27
నవంబర్-27
డిసెంబర్-27
27
28 జనవరి-28
ఫిబ్రవరి-28
మార్చి-28
ఏప్రిల్-28
మే-28
జూన్-28
జూలై-28
ఆగస్టు-28
సెప్టెంబర్-28
అక్టోబర్-28
నవంబర్-28
డిసెంబర్-28
28
29 జనవరి-29
ఫిబ్రవరి-29
మార్చి-29
ఏప్రిల్-29
మే-29
జూన్-29
జూలై-29
ఆగస్టు-29
సెప్టెంబర్-29
అక్టోబర్-29
నవంబర్-29
డిసెంబర్-29
29
30 జనవరి-30
- మార్చి-30
ఏప్రిల్-30
మే-30
జూన్-30
జూలై-30
ఆగస్టు-30
సెప్టెంబర్-30
అక్టోబర్-30
నవంబర్-30
డిసెంబర్-30
30
31 జనవరి-31
- మార్చి-31
- మే-31
- జూలై-31
ఆగస్టు-31
- అక్టోబర్-31
- డిసెంబర్-31
31

Maintained by రామ ShastriX.  This page has been created entirely in my Chromebook, with enormous support from Pixlr Express.  Thanks much to Padmaraj GUDA for recording the audio of the pravachan in his majestic voice.
Subpages (1): Telugu Pages