श्रीब्रह्मचैतन्य महाराजांची प्रवचने

पटकन जॊडणरी लिंक्: bit.ly/sbcpMar

आजचे प्रवचन ऐकायला इथे क्लिक करा

जयाचा जनि जन्म नामार्थ झाला | जयानॆ सदा वास नामात केला |

जयाच्या मुखि सर्वदा नाम कीर्ति | नमस्कार तया ब्रह्मचैतन्यमूर्ति ||

श्रीब्रह्मचैतन्य महाराजांची प्रवचने

||जेथे नाम तेथे माझे प्राण,सांभाळावी हि खूण||

श्रीराम पाठ / पसायदान 

१०

११

१२

१३

१४

१५

१६

१७

१८

१९

२०

२१

२२

२३

२४

२५

२६

२७

२८

२९

३०

३१

Maintained by రామ ShastriX.  This page has been created entirely in my Chromebook.