नमस्कार त्रयोदशि

महारुद्र जे मारूति रामदास ।

कलीमाजिं जे जाहले रामदास ।|

जनां उध्दराया पुन्हा प्राप्त होती ।

नमस्कार त्या ब्रह्मचैतन्यमूर्ति ॥ १॥

महाराष्ट्रिं या माणगंगातिरातें ।

असे पुण्य गोंदावले क्षेत्र तेथें ।|

यजुर्वेदि विप्रगृहीं जन्म घेती

नमस्कार त्या ब्रह्मचैतन्यमूर्ति ॥ २॥

न लिंपे कदा बालक्रीडाउपाधी ।

विवेके सदा ज्ञान वैराग्य साधी ।।

जया सद्गुरुभेटिची होय स्फूर्ती ।

नमस्कार त्या ब्रह्मचैतन्यमूर्ति ॥ ३॥

समर्थानुयायी तुकाराम सिध्द ।

जया पूर्ण वैराग्य अध्यात्मबोध ॥

तया प्रार्थुनी राममंत्रासि घेती ।

नमस्कार त्या ब्रह्मचैतन्यमूर्ति ॥ ४॥

तपें तोषिला सद्गुरू ज्ञानियांचा ।

वदे वाढवीं पंथ या राघवाचा ।।

कलीमाजी मंदावली धर्मभक्ती ।

नमस्कार त्या ब्रह्मचैतन्यमूर्ति ॥ ५॥

विदेहापरी चालवोनी प्रपंचा ।

मुमुक्षूजनांलगि अध्यात्मचर्चा ।।

करोनी बहु लोक ते मेळवीती ।

नमस्कार त्या ब्रह्मचैतन्यमूर्ति ॥ ६॥

जशी माउली ग्रास देते मुलाला ।

तसे बोधुनि ज्ञान पाजी जनांला ।।

धरेसारिखी ज्यां वसे नित्य शांति ।

नमस्कार त्या ब्रह्मचैतन्यमूर्ति ॥ ७॥

किती प्रार्थिती कामना पूर्ण व्हाया ।

किती भाविती देहव्याधी हराया ।।

कृपादृष्टीनें त्यांसि आनंद देती ।

नमस्कार त्या ब्रह्मचैतन्यमूर्ति ॥ ८ ॥

जयें गोधना संकटीं रक्षियेलें ।

किती जीव अन्नोदकें तृप्त केलें ।।

बहू मंदिरें स्थापिलीं धन्य कीर्ती ।

नमस्कार त्या ब्रह्मचैतन्यमूर्ति ॥ ९॥

बहू अज्ञ जीवांप्रती उध्दरीलें ।

तसे नास्तिकां सत्पथा लावियेलें ।।

समस्तामुखें नाम हे बोलवीती ।

नमस्कार त्या ब्रह्मचैतन्यमूर्ति ॥ १०॥

तनू जीर्ण झाली, बहू कार्य केलें ।

रघूनायके शीघ्र पाचारियेलें ।।

तदा रामरूपीं समाधिस्थ होती ।

नमस्कार त्या ब्रह्मचैतन्यमूर्ति ॥ ११॥

समाधी पहातां समाधान होते ।

तनू कष्टवी त्यासि आनंद देते ।।

मनी भाविता कामना पूर्ण होती ।

नमस्कार त्या ब्रह्मचैतन्यमूर्ति ॥ १२॥

मुखें बोलवी सद्गुरू बुध्दिदाता ।

अहंभार हा वागवी कोणा मांथा ।।

जडो भावना रामदासी सदा ती ।

नमस्कार त्या ब्रह्मचैतन्यमूर्ति ॥ १३॥