શ્રી બ્રહ્મચૈતન્ય મહારાજ ગોંદવલેકર નાં પ્રવચનોં

આ પૃષ્ઠ માટે ટૂંકી કડી: bit.ly/sbcpGj

બીજી ભાષાઓમાં

English, ಕನ್ನಡ, मराठी, తెలుగు

પ્રસ્તાવના (૧, ૨)

"પાંડુરંગશાસ્ત્રી આઠવલે"નાં આશિર્વચન

એજ સુબોધ ગુરુ તણો તો

શ્રીરામ નવમીનું પ્રવચન - ૧, ૨, ૩

શ્રીદાસ નવમીનું પ્રવચન

શ્રીગુરુ પૂર્ણિમાનું પ્રવચન - ૧, ૨ (i, ii, iii)

શ્રી ક્ષેત્ર ગોંદવલે

૧૦

૧૧

૧૨

૧૩

૧૪

૧૫

૧६

૧૭

૧૮

૧૯

૨૦

૨૧

૨૨

૨૩

૨૪

૨૫

૨६

૨૭

૨૮

૨૯

૩૦

૩૧

જાન્યુઆરી

૧ જાન્યુઆરી

૨ જાન્યુઆરી

૩ જાન્યુઆરી

૪ જાન્યુઆરી

૫ જાન્યુઆરી

६ જાન્યુઆરી

૭ જાન્યુઆરી

૮ જાન્યુઆરી

૯ જાન્યુઆરી

૧૦ જાન્યુઆરી

૧૧ જાન્યુઆરી

૧૨ જાન્યુઆરી

૧૩ જાન્યુઆરી

૧૪ જાન્યુઆરી

૧૫ જાન્યુઆરી

૧६ જાન્યુઆરી

૧૭ જાન્યુઆરી

૧૮ જાન્યુઆરી

૧૯ જાન્યુઆરી

૨૦ જાન્યુઆરી

૨૧ જાન્યુઆરી

૨૨ જાન્યુઆરી

૨૩ જાન્યુઆરી

૨૪ જાન્યુઆરી

૨૫ જાન્યુઆરી

૨६ જાન્યુઆરી

૨૭ જાન્યુઆરી

૨૮ જાન્યુઆરી

૨૯ જાન્યુઆરી

૩૦ જાન્યુઆરી

૩૧ જાન્યુઆરી

ફેબ્રુઆરી

૧ ફેબ્રુઆરી

૨ ફેબ્રુઆરી

૩ ફેબ્રુઆરી

૪ ફેબ્રુઆરી

૫ ફેબ્રુઆરી

६ ફેબ્રુઆરી

૭ ફેબ્રુઆરી

૮ ફેબ્રુઆરી

૯ ફેબ્રુઆરી

૧૦ ફેબ્રુઆરી

૧૧ ફેબ્રુઆરી

૧૨ ફેબ્રુઆરી

૧૩ ફેબ્રુઆરી

૧૪ ફેબ્રુઆરી

૧૫ ફેબ્રુઆરી

૧६ ફેબ્રુઆરી

૧૭ ફેબ્રુઆરી

૧૮ ફેબ્રુઆરી

૧૯ ફેબ્રુઆરી

૨૦ ફેબ્રુઆરી

૨૧ ફેબ્રુઆરી

૨૨ ફેબ્રુઆરી

૨૩ ફેબ્રુઆરી

૨૪ ફેબ્રુઆરી

૨૫ ફેબ્રુઆરી

૨६ ફેબ્રુઆરી

૨૭ ફેબ્રુઆરી

૨૮ ફેબ્રુઆરી

૨૯ ફેબ્રુઆરી

-

-

માર્ચ

૧ માર્ચ

૨ માર્ચ

૩ માર્ચ

૪ માર્ચ

૫ માર્ચ

६ માર્ચ

૭ માર્ચ

૮ માર્ચ

૯ માર્ચ

૧૦ માર્ચ

૧૧ માર્ચ

૧૨ માર્ચ

૧૩ માર્ચ

૧૪ માર્ચ

૧૫ માર્ચ

૧६ માર્ચ

૧૭ માર્ચ

૧૮ માર્ચ

૧૯ માર્ચ

૨૦ માર્ચ

૨૧ માર્ચ

૨૨ માર્ચ

૨૩ માર્ચ

૨૪ માર્ચ

૨૫ માર્ચ

૨६ માર્ચ

૨૭ માર્ચ

૨૮ માર્ચ

૨૯ માર્ચ

૩૦ માર્ચ

૩૧ માર્ચ

એપ્રિલ

૧ એપ્રિલ

૨ એપ્રિલ

૩ એપ્રિલ

૪ એપ્રિલ

૫ એપ્રિલ

६ એપ્રિલ

૭ એપ્રિલ

૮ એપ્રિલ

૯ એપ્રિલ

૧૦ એપ્રિલ

૧૧ એપ્રિલ

૧૨ એપ્રિલ

૧૩ એપ્રિલ

૧૪ એપ્રિલ

૧૫ એપ્રિલ

૧६ એપ્રિલ

૧૭ એપ્રિલ

૧૮ એપ્રિલ

૧૯ એપ્રિલ

૨૦ એપ્રિલ

૨૧ એપ્રિલ

૨૨ એપ્રિલ

૨૩ એપ્રિલ

૨૪ એપ્રિલ

૨૫ એપ્રિલ

૨६ એપ્રિલ

૨૭ એપ્રિલ

૨૮ એપ્રિલ

૨૯ એપ્રિલ

૩૦ એપ્રિલ

-

મે

૧ મે

૨ મે

૩ મે

૪ મે

૫ મે

६ મે

૭ મે

૮ મે

૯ મે

૧૦ મે

૧૧ મે

૧૨ મે

૧૩ મે

૧૪ મે

૧૫ મે

૧६ મે

૧૭ મે

૧૮ મે

૧૯ મે

૨૦ મે

૨૧ મે

૨૨ મે

૨૩ મે

૨૪ મે

૨૫ મે

૨६ મે

૨૭ મે

૨૮ મે

૨૯ મે

૩૦ મે

૩૧ મે

જૂન

૧ જૂન

૨ જૂન

૩ જૂન

૪ જૂન

૫ જૂન

६ જૂન

૭ જૂન

૮ જૂન

૯ જૂન

૧૦ જૂન

૧૧ જૂન

૧૨ જૂન

૧૩ જૂન

૧૪ જૂન

૧૫ જૂન

૧६ જૂન

૧૭ જૂન

૧૮ જૂન

૧૯ જૂન

૨૦ જૂન

૨૧ જૂન

૨૨ જૂન

૨૩ જૂન

૨૪ જૂન

૨૫ જૂન

૨६ જૂન

૨૭ જૂન

૨૮ જૂન

૨૯ જૂન

૩૦ જૂન

-

જુલાઈ

૧ જુલાઈ

૨ જુલાઈ

૩ જુલાઈ

૪ જુલાઈ

૫ જુલાઈ

६ જુલાઈ

૭ જુલાઈ

૮ જુલાઈ

૯ જુલાઈ

૧૦ જુલાઈ

૧૧ જુલાઈ

૧૨ જુલાઈ

૧૩ જુલાઈ

૧૪ જુલાઈ

૧૫ જુલાઈ

૧६ જુલાઈ

૧૭ જુલાઈ

૧૮ જુલાઈ

૧૯ જુલાઈ

૨૦ જુલાઈ

૨૧ જુલાઈ

૨૨ જુલાઈ

૨૩ જુલાઈ

૨૪ જુલાઈ

૨૫ જુલાઈ

૨६ જુલાઈ

૨૭ જુલાઈ

૨૮ જુલાઈ

૨૯ જુલાઈ

૩૦ જુલાઈ

૩૧ જુલાઈ

ઓગસ્ટ

૧ ઓગસ્ટ

૨ ઓગસ્ટ

૩ ઓગસ્ટ

૪ ઓગસ્ટ

૫ ઓગસ્ટ

६ ઓગસ્ટ

૭ ઓગસ્ટ

૮ ઓગસ્ટ

૯ ઓગસ્ટ

૧૦ ઓગસ્ટ

૧૧ ઓગસ્ટ

૧૨ ઓગસ્ટ

૧૩ ઓગસ્ટ

૧૪ ઓગસ્ટ

૧૫ ઓગસ્ટ

૧६ ઓગસ્ટ

૧૭ ઓગસ્ટ

૧૮ ઓગસ્ટ

૧૯ ઓગસ્ટ

૨૦ ઓગસ્ટ

૨૧ ઓગસ્ટ

૨૨ ઓગસ્ટ

૨૩ ઓગસ્ટ

૨૪ ઓગસ્ટ

૨૫ ઓગસ્ટ

૨६ ઓગસ્ટ

૨૭ ઓગસ્ટ

૨૮ ઓગસ્ટ

૨૯ ઓગસ્ટ

૩૦ ઓગસ્ટ

૩૧ ઓગસ્ટ

સપ્ટેંબર

૧ સપ્ટેંબર

૨ સપ્ટેંબર

૩ સપ્ટેંબર

૪ સપ્ટેંબર

૫ સપ્ટેંબર

६ સપ્ટેંબર

૭ સપ્ટેંબર

૮ સપ્ટેંબર

૯ સપ્ટેંબર

૧૦ સપ્ટેંબર

૧૧ સપ્ટેંબર

૧૨ સપ્ટેંબર

૧૩ સપ્ટેંબર

૧૪ સપ્ટેંબર

૧૫ સપ્ટેંબર

૧६ સપ્ટેંબર

૧૭ સપ્ટેંબર

૧૮ સપ્ટેંબર

૧૯ સપ્ટેંબર

૨૦ સપ્ટેંબર

૨૧ સપ્ટેંબર

૨૨ સપ્ટેંબર

૨૩ સપ્ટેંબર

૨૪ સપ્ટેંબર

૨૫ સપ્ટેંબર

૨६ સપ્ટેંબર

૨૭ સપ્ટેંબર

૨૮ સપ્ટેંબર

૨૯ સપ્ટેંબર

૩૦ સપ્ટેંબર

-

ઑક્ટોબર

૧ ઑક્ટોબર

૨ ઑક્ટોબર

૩ ઑક્ટોબર

૪ ઑક્ટોબર

૫ ઑક્ટોબર

६ ઑક્ટોબર

૭ ઑક્ટોબર

૮ ઑક્ટોબર

૯ ઑક્ટોબર

૧૦ ઑક્ટોબર

૧૧ ઑક્ટોબર

૧૨ ઑક્ટોબર

૧૩ ઑક્ટોબર

૧૪ ઑક્ટોબર

૧૫ ઑક્ટોબર

૧६ ઑક્ટોબર

૧૭ ઑક્ટોબર

૧૮ ઑક્ટોબર

૧૯ ઑક્ટોબર

૨૦ ઑક્ટોબર

૨૧ ઑક્ટોબર

૨૨ ઑક્ટોબર

૨૩ ઑક્ટોબર

૨૪ ઑક્ટોબર

૨૫ ઑક્ટોબર

૨६ ઑક્ટોબર

૨૭ ઑક્ટોબર

૨૮ ઑક્ટોબર

૨૯ ઑક્ટોબર

૩૦ ઑક્ટોબર

૩૧ ઑક્ટોબર

નવેમ્બર

૧ નવેમ્બર

૨ નવેમ્બર

૩ નવેમ્બર

૪ નવેમ્બર

૫ નવેમ્બર

६ નવેમ્બર

૭ નવેમ્બર

૮ નવેમ્બર

૯ નવેમ્બર

૧૦ નવેમ્બર

૧૧ નવેમ્બર

૧૨ નવેમ્બર

૧૩ નવેમ્બર

૧૪ નવેમ્બર

૧૫ નવેમ્બર

૧६ નવેમ્બર

૧૭ નવેમ્બર

૧૮ નવેમ્બર

૧૯ નવેમ્બર

૨૦ નવેમ્બર

૨૧ નવેમ્બર

૨૨ નવેમ્બર

૨૩ નવેમ્બર

૨૪ નવેમ્બર

૨૫ નવેમ્બર

૨६ નવેમ્બર

૨૭ નવેમ્બર

૨૮ નવેમ્બર

૨૯ નવેમ્બર

૩૦ નવેમ્બર

-

ડિસેંબર

૧ ડિસેંબર

૨ ડિસેંબર

૩ ડિસેંબર

૪ ડિસેંબર

૫ ડિસેંબર

६ ડિસેંબર

૭ ડિસેંબર

૮ ડિસેંબર

૯ ડિસેંબર

૧૦ ડિસેંબર

૧૧ ડિસેંબર

૧૨ ડિસેંબર

૧૩ ડિસેંબર

૧૪ ડિસેંબર

૧૫ ડિસેંબર

૧६ ડિસેંબર

૧૭ ડિસેંબર

૧૮ ડિસેંબર

૧૯ ડિસેંબર

૨૦ ડિસેંબર

૨૧ ડિસેંબર

૨૨ ડિસેંબર

૨૩ ડિસેંબર

૨૪ ડિસેંબર

૨૫ ડિસેંબર

૨६ ડિસેંબર

૨૭ ડિસેંબર

૨૮ ડિસેંબર

૨૯ ડિસેંબર

૩૦ ડિસેંબર

૩૧ ડિસેંબર

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Maintained by రామ ShastriX.  This page is being done entirely in my Chromebook, with enormous support from Pixlr Express.