ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮಚೈತನ್ಯ ಮಹಾರಾಜ ಗೋಂದಾವಲೇಕರರ ಪ್ರವಚನಗಳು

    ಈ ಪುಟಕ್ಕೆ ಮಿತ-ಸಂಪರ್ಕ: bit.ly/sbcpKannada

ಇವತ್ತು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಚನವನ್ನು ಕೇಳಿ

ಇತರ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ

English, ગુજરાતી, मराठी, తెలుగు

ಇದೇ ಗುರುಗಳ ಅಂಬೋಣ

(ಶ್ರೀ ಮಹಾರಾಜರ ಉಪದೇಶ ತ್ರಯೋದಶಗಳು)

ಶ್ರೀ ರಾಮನವಮಿಯ ಪ್ರವಚನ - ೧, ೨, ೩

ಶ್ರೀ ದಾಸನವಮೀ ಪ್ರವಚನ

ಶ್ರೀ ಗುರುಪೌರ್ಣಿಮೆಯ ಪ್ರವಚನ - ೧, ೨ (ಅ, ಆ, ಇ)

ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಗೋಂದಾವಲೆ

೧೦

೧೧

೧೨

೧೩

೧೪

೧೫

೧೬

೧೭

೧೮

೧೯

೨೦

೨೧

೨೨

೨೩

೨೪

೨೫

೨೬

೨೭

೨೮

೨೯

೩೦

೩೧

ಜನವರಿ

ಜನವರಿ-1

ಜನವರಿ-2

ಜನವರಿ-3

ಜನವರಿ-4

ಜನವರಿ-5

ಜನವರಿ-6

ಜನವರಿ-7

ಜನವರಿ-8

ಜನವರಿ-9

ಜನವರಿ-10

ಜನವರಿ-11

ಜನವರಿ-12

ಜನವರಿ-13

ಜನವರಿ-14

ಜನವರಿ-15

ಜನವರಿ-16

ಜನವರಿ-17

ಜನವರಿ-18

ಜನವರಿ-19

ಜನವರಿ-20

ಜನವರಿ-21

ಜನವರಿ-22

ಜನವರಿ-23

ಜನವರಿ-24

ಜನವರಿ-25

ಜನವರಿ-26

ಜನವರಿ-27

ಜನವರಿ-28

ಜನವರಿ-29

ಜನವರಿ-30

ಜನವರಿ-31

ಫೆಬ್ರವರಿ

ಫೆಬ್ರವರಿ-1

ಫೆಬ್ರವರಿ-2

ಫೆಬ್ರವರಿ-3

ಫೆಬ್ರವರಿ-4

ಫೆಬ್ರವರಿ-5

ಫೆಬ್ರವರಿ-6

ಫೆಬ್ರವರಿ-7

ಫೆಬ್ರವರಿ-8

ಫೆಬ್ರವರಿ-9

ಫೆಬ್ರವರಿ-10

ಫೆಬ್ರವರಿ-11

ಫೆಬ್ರವರಿ-12

ಫೆಬ್ರವರಿ-13

ಫೆಬ್ರವರಿ-14

ಫೆಬ್ರವರಿ-15

ಫೆಬ್ರವರಿ-16

ಫೆಬ್ರವರಿ-17

ಫೆಬ್ರವರಿ-18

ಫೆಬ್ರವರಿ-19

ಫೆಬ್ರವರಿ-20

ಫೆಬ್ರವರಿ-21

ಫೆಬ್ರವರಿ-22

ಫೆಬ್ರವರಿ-23

ಫೆಬ್ರವರಿ-24

ಫೆಬ್ರವರಿ-25

ಫೆಬ್ರವರಿ-26

ಫೆಬ್ರವರಿ-27

ಫೆಬ್ರವರಿ-28

ಫೆಬ್ರವರಿ-29

-

-

ಮಾರ್ಚ್

ಮಾರ್ಚ್-1

ಮಾರ್ಚ್-2

ಮಾರ್ಚ್-3

ಮಾರ್ಚ್-4

ಮಾರ್ಚ್-5

ಮಾರ್ಚ್-6

ಮಾರ್ಚ್-7

ಮಾರ್ಚ್-8

ಮಾರ್ಚ್-9

ಮಾರ್ಚ್-10

ಮಾರ್ಚ್-11

ಮಾರ್ಚ್-12

ಮಾರ್ಚ್-13

ಮಾರ್ಚ್-14

ಮಾರ್ಚ್-15

ಮಾರ್ಚ್-16

ಮಾರ್ಚ್-17

ಮಾರ್ಚ್-18

ಮಾರ್ಚ್-19

ಮಾರ್ಚ್-20

ಮಾರ್ಚ್-21

ಮಾರ್ಚ್-22

ಮಾರ್ಚ್-23

ಮಾರ್ಚ್-24

ಮಾರ್ಚ್-25

ಮಾರ್ಚ್-26

ಮಾರ್ಚ್-27

ಮಾರ್ಚ್-28

ಮಾರ್ಚ್-29

ಮಾರ್ಚ್-30

ಮಾರ್ಚ್-31

ಏಪ್ರಿಲ್

ಏಪ್ರಿಲ್-1

ಏಪ್ರಿಲ್-2

ಏಪ್ರಿಲ್-3

ಏಪ್ರಿಲ್-4

ಏಪ್ರಿಲ್-5

ಏಪ್ರಿಲ್-6

ಏಪ್ರಿಲ್-7

ಏಪ್ರಿಲ್-8

ಏಪ್ರಿಲ್-9

ಏಪ್ರಿಲ್-10

ಏಪ್ರಿಲ್-11

ಏಪ್ರಿಲ್-12

ಏಪ್ರಿಲ್-13

ಏಪ್ರಿಲ್-14

ಏಪ್ರಿಲ್-15

ಏಪ್ರಿಲ್-16

ಏಪ್ರಿಲ್-17

ಏಪ್ರಿಲ್-18

ಏಪ್ರಿಲ್-19

ಏಪ್ರಿಲ್-20

ಏಪ್ರಿಲ್-21

ಏಪ್ರಿಲ್-22

ಏಪ್ರಿಲ್-23

ಏಪ್ರಿಲ್-24

ಏಪ್ರಿಲ್-25

ಏಪ್ರಿಲ್-26

ಏಪ್ರಿಲ್-27

ಏಪ್ರಿಲ್-28

ಏಪ್ರಿಲ್-29

ಏಪ್ರಿಲ್-30

-

ಮೇ

ಮೇ-1

ಮೇ-2

ಮೇ-3

ಮೇ-4

ಮೇ-5

ಮೇ-6

ಮೇ-7

ಮೇ-8

ಮೇ-9

ಮೇ-10

ಮೇ-11

ಮೇ-12

ಮೇ-13

ಮೇ-14

ಮೇ-15

ಮೇ-16

ಮೇ-17

ಮೇ-18

ಮೇ-19

ಮೇ-20

ಮೇ-21

ಮೇ-22

ಮೇ-23

ಮೇ-24

ಮೇ-25

ಮೇ-26

ಮೇ-27

ಮೇ-28

ಮೇ-29

ಮೇ-30

ಮೇ-31

ಜೂನ್

ಜೂನ್-1

ಜೂನ್-2

ಜೂನ್-3

ಜೂನ್-4

ಜೂನ್-5

ಜೂನ್-6

ಜೂನ್-7

ಜೂನ್-8

ಜೂನ್-9

ಜೂನ್-10

ಜೂನ್-11

ಜೂನ್-12

ಜೂನ್-13

ಜೂನ್-14

ಜೂನ್-15

ಜೂನ್-16

ಜೂನ್-17

ಜೂನ್-18

ಜೂನ್-19

ಜೂನ್-20

ಜೂನ್-21

ಜೂನ್-22

ಜೂನ್-23

ಜೂನ್-24

ಜೂನ್-25

ಜೂನ್-26

ಜೂನ್-27

ಜೂನ್-28

ಜೂನ್-29

ಜೂನ್-30

-

ಜುಲೈ

ಜುಲೈ-1

ಜುಲೈ-2

ಜುಲೈ-3

ಜುಲೈ-4

ಜುಲೈ-5

ಜುಲೈ-6

ಜುಲೈ-7

ಜುಲೈ-8

ಜುಲೈ-9

ಜುಲೈ-10

ಜುಲೈ-11

ಜುಲೈ-12

ಜುಲೈ-13

ಜುಲೈ-14

ಜುಲೈ-15

ಜುಲೈ-16

ಜುಲೈ-17

ಜುಲೈ-18

ಜುಲೈ-19

ಜುಲೈ-20

ಜುಲೈ-21

ಜುಲೈ-22

ಜುಲೈ-23

ಜುಲೈ-24

ಜುಲೈ-25

ಜುಲೈ-26

ಜುಲೈ-27

ಜುಲೈ-28

ಜುಲೈ-29

ಜುಲೈ-30

ಜುಲೈ-31

ಆಗಸ್ಟ್

ಆಗಸ್ಟ್-1

ಆಗಸ್ಟ್-2

ಆಗಸ್ಟ್-3

ಆಗಸ್ಟ್-4

ಆಗಸ್ಟ್-5

ಆಗಸ್ಟ್-6

ಆಗಸ್ಟ್-7

ಆಗಸ್ಟ್-8

ಆಗಸ್ಟ್-9

ಆಗಸ್ಟ್-10

ಆಗಸ್ಟ್-11

ಆಗಸ್ಟ್-12

ಆಗಸ್ಟ್-13

ಆಗಸ್ಟ್-14

ಆಗಸ್ಟ್-15

ಆಗಸ್ಟ್-16

ಆಗಸ್ಟ್-17

ಆಗಸ್ಟ್-18

ಆಗಸ್ಟ್-19

ಆಗಸ್ಟ್-20

ಆಗಸ್ಟ್-21

ಆಗಸ್ಟ್-22

ಆಗಸ್ಟ್-23

ಆಗಸ್ಟ್-24

ಆಗಸ್ಟ್-25

ಆಗಸ್ಟ್-26

ಆಗಸ್ಟ್-27

ಆಗಸ್ಟ್-28

ಆಗಸ್ಟ್-29

ಆಗಸ್ಟ್-30

ಆಗಸ್ಟ್-31

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-1

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-2

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-3

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-4

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-5

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-6

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-7

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-8

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-9

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-10

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-11

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-12

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-13

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-14

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-15

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-16

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-17

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-18

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-19

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-20

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-21

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-22

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-23

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-24

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-25

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-26

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-27

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-28

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-29

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-30

-

ಅಕ್ಟೋಬರ್

ಅಕ್ಟೋಬರ್-1

ಅಕ್ಟೋಬರ್-2

ಅಕ್ಟೋಬರ್-3

ಅಕ್ಟೋಬರ್-4

ಅಕ್ಟೋಬರ್-5

ಅಕ್ಟೋಬರ್-6

ಅಕ್ಟೋಬರ್-7

ಅಕ್ಟೋಬರ್-8

ಅಕ್ಟೋಬರ್-9

ಅಕ್ಟೋಬರ್-10

ಅಕ್ಟೋಬರ್-11

ಅಕ್ಟೋಬರ್-12

ಅಕ್ಟೋಬರ್-13

ಅಕ್ಟೋಬರ್-14

ಅಕ್ಟೋಬರ್-15

ಅಕ್ಟೋಬರ್-16

ಅಕ್ಟೋಬರ್-17

ಅಕ್ಟೋಬರ್-18

ಅಕ್ಟೋಬರ್-19

ಅಕ್ಟೋಬರ್-20

ಅಕ್ಟೋಬರ್-21

ಅಕ್ಟೋಬರ್-22

ಅಕ್ಟೋಬರ್-23

ಅಕ್ಟೋಬರ್-24

ಅಕ್ಟೋಬರ್-25

ಅಕ್ಟೋಬರ್-26

ಅಕ್ಟೋಬರ್-27

ಅಕ್ಟೋಬರ್-28

ಅಕ್ಟೋಬರ್-29

ಅಕ್ಟೋಬರ್-30

ಅಕ್ಟೋಬರ್-31

ನವೆಂಬರ್

ನವೆಂಬರ್-1

ನವೆಂಬರ್-2

ನವೆಂಬರ್-3

ನವೆಂಬರ್-4

ನವೆಂಬರ್-5

ನವೆಂಬರ್-6

ನವೆಂಬರ್-7

ನವೆಂಬರ್-8

ನವೆಂಬರ್-9

ನವೆಂಬರ್-10

ನವೆಂಬರ್-11

ನವೆಂಬರ್-12

ನವೆಂಬರ್-13

ನವೆಂಬರ್-14

ನವೆಂಬರ್-15

ನವೆಂಬರ್-16

ನವೆಂಬರ್-17

ನವೆಂಬರ್-18

ನವೆಂಬರ್-19

ನವೆಂಬರ್-20

ನವೆಂಬರ್-21

ನವೆಂಬರ್-22

ನವೆಂಬರ್-23

ನವೆಂಬರ್-24

ನವೆಂಬರ್-25

ನವೆಂಬರ್-26

ನವೆಂಬರ್-27

ನವೆಂಬರ್-28

ನವೆಂಬರ್-29

ನವೆಂಬರ್-30

-

ಡಿಸೆಂಬರ್

ಡಿಸೆಂಬರ್-1

ಡಿಸೆಂಬರ್-2

ಡಿಸೆಂಬರ್-3

ಡಿಸೆಂಬರ್-4

ಡಿಸೆಂಬರ್-5

ಡಿಸೆಂಬರ್-6

ಡಿಸೆಂಬರ್-7

ಡಿಸೆಂಬರ್-8

ಡಿಸೆಂಬರ್-9

ಡಿಸೆಂಬರ್-10

ಡಿಸೆಂಬರ್-11

ಡಿಸೆಂಬರ್-12

ಡಿಸೆಂಬರ್-13

ಡಿಸೆಂಬರ್-14

ಡಿಸೆಂಬರ್-15

ಡಿಸೆಂಬರ್-16

ಡಿಸೆಂಬರ್-17

ಡಿಸೆಂಬರ್-18

ಡಿಸೆಂಬರ್-19

ಡಿಸೆಂಬರ್-20

ಡಿಸೆಂಬರ್-21

ಡಿಸೆಂಬರ್-22

ಡಿಸೆಂಬರ್-23

ಡಿಸೆಂಬರ್-24

ಡಿಸೆಂಬರ್-25

ಡಿಸೆಂಬರ್-26

ಡಿಸೆಂಬರ್-27

ಡಿಸೆಂಬರ್-28

ಡಿಸೆಂಬರ್-29

ಡಿಸೆಂಬರ್-30

ಡಿಸೆಂಬರ್-31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Maintained by రామ ShastriX.  This page has been created entirely in my Chromebook, with enormous support from Pixlr Express.  Many thanks to Sri Raghunath Ganjur for allowing me to use the Kannada page images from his blog. Thanks much to Amarnath GS for recording the audio of the pravachan in his soothing voice.